VELKOMMEN KALENDER NODER ORKESTER DANSETRIN VIDEO LINKS KONTAKT

OPSLAGSTAVLE

Spillefolk – rettigheder

Vi bruger Spillefolks kildemateriale. Det betyder, at vi måske får henvendelser fra komponister, som har rettigheder over deres melodier. Hvis du har rettigheder til nogle af de noder på sitet, vil vi bede om at henvende dig til webmasters@spillefolk.dk, som det er beskrevet forneden.

Musikken

Dette er en ikke-kommerciel website. Offentliggørelse af noderne er tænkt som en videreførelse af den gamle distribution af folkemusik – fra instrument til øre.

Den musik der falder i nåde hos den enkelte spillemand, og bliver spillet, overlever – og bliver dermed til folkemusik.

Kommerciel brug

En del ef noderne er kompositioner af nulevende musikere. Derfor skal du huske at indhente de nødvendlige tilladelser hos disse personer, hvis du påtænker at bruge noget af dette materiale til kommercielt brug.

Rettigheder

Hvis du mener, at du har rettigheder til nogle af de noder, som findes her på sitet og du ikke ønsker dem offentliggjort her, bedes du sende en email herom til webmasters@spillefolk.dk, hvorefter den pågældende node vil blive fjernet fra samlingen.

En stor TAK…
Alle komponister, traditionsbærere, indsamlere, formidlere osv. som har frembragt alt det kildemateriale, som i sidste ende har gjort denne samling mulig.

Vedtægt for Spillemandsdansen i Lyngby

Foreningens navn og adresse
Foreningens navn er: Spillemandsdansen i Lyngby. Foreningen er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk kommune.
Foreningens formål: er at udbrede kendskabet til dansk folkedans og spillemandsmusik samt socialt samvær i forbindelse hermed. Foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens målsætning.
Foreningens bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af indtil 9 medlemmer, som vælges ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem af foreningen er stemmeberettiget ved valg til bestyrelsen. Valgbar er ethvert medlem af foreningen over 16 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året. Foreningen tegnes af formanden.
Foreningens regnskab og kontingent
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kontingentet fastsættes på en generalforsamling.

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 1. april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages frist ved meddelelse på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingernes dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 10 af foreningens medlemmer med 14 dages frist ved meddelelse på foreningens hjemmeside.
Vedtægtsændringer Ændring af foreningens vedtægt vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
Ændringsforslaget skal være indsendt til bestyrelsen mindst 8 dage før.
Opløsning af foreningen Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af det samlede medlemstal er mødt frem. Er det ikke muligt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Opløsningen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler Lyngby-Taabæk kommune.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2010.

Vedtægt for Spillemandsdansen i Rudersdal

Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Spillemandsdansen i Rudersdal. Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal kommune.
Foreningens formål:
er at udbrede kendskabet til dansk folkedans og spillemandsmusik samt socialt samvær i forbindelse hermed. Foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens målsætning.
Foreningens bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af indtil 9 medlemmer, som vælges ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem af foreningen er stemmeberettiget ved valg til bestyrelsen. Valgbar er ethvert medlem af foreningen over 16 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året. Foreningen tegnes af formanden.
Foreningens regnskab og kontingent
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kontingentet fastsættes på en generalforsamling.

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 1. april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages frist ved meddelelse på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 10 af foreningens medlemmer med 14 dages frist ved meddelelse på foreningens hjemmeside. Vedtægtsændringer Ændring af foreningens vedtægt vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
Ændringsforslaget skal være indsendt til bestyrelsen mindst 8 dage før.
Opløsning af foreningen Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af det samlede medlemstal er mødt frem. Er det ikke muligt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Opløsningen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler kommunens Musikskole til fremme af undervisning i spillemandsmusik.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2010.

Referat af ordinær generalforsamling i foreningerne Spillemandsdansen i Lyngby og RudersdalTirsdag d. 1. juni 2021 kl. 20-21 i Lindegården, Pewter Lundsvaj 8, Bondebyen i Kgs. Lyngby. Generalforsamlingernes dagordener er slået sammen, idet foreningerne fungeres fælles for Lyngby og Rudersdal.
  1. Valg af dirigent: Anders Chr. Jensen, Roskilde.
  2. Formanden Rolf W. Berg aflagde en kort beretning: Året 2019 var forløbet ganske efter planen, 2020 og 2021 til nu var præget af diverse begrænsninger pga. Corona-19. Særligt at bemærke var aflysning af generalforsamling i 2020. En del medlemmer er forsvundet af diverse grunde, som blev nærmere omtalt, især dødsfald, sygdom og udmeldelser p.g.a. alder m.v. Alle der havde aktive blev takket for indsatsen, og foreninger er fortsat i live.
  3. Regnskabet for tiden fren til d. 1.1.2020 blev fremlagt af kasserer Birgitte Nielsen (tiltrådt efter Erikas fratræden p.g.a), suppleret af revisor Aase Ott. Der blev noteret et underskud på ca. 8004 kr., grundet især regninger fra jubilæumsfesten. Kassebeholdningen var på 1.1.2020 på kr. 2763.
  4. Fastsættelse af kontigent
    Man drøftede situationen og endes om 150 kr. pr. person pr. år for fælles medlemskab i Rudersdal og Lyngby foreninger. Det bleb nævnt og debatteret at sætte prise for deltagelse i fest op, fra 25kr. til 50kr., så risiko for underskud minimeres (leje af salen er over 2700 kr. for fredag aften). Det bleb nævnt, at vi har nogle passive (æres-)medlemmer, som måske kan bidrag lidt til fest i foreningerne. Vi beslutter ved førstkommende fest om prisen for deltagelse skal hæves.
  5. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag.
  6. Valg til bestyrelse: Til bestyrelsen blev valgt (Rolf W. Berg, Birgitte Nielsen, Michael Kragh, Birgit Kragh, Hella Moes, Merete Fredelnd). Anders Chr. Jensen er leder af festudvalget.

Referenter; 04. Juni 2021
Eventuelt. Intet særligt her.
Rolf W. Berg mobil 4050 4191          Birgitte Nielsen mobil 2348 8453